top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Quảng cáo tết 2011


Khách hàng:

Baltic SA Inc

Yêu cầu:

Quảng cáo Tết 2011

Ý tưởng:

Bộ thiết kế quảng cáo Tết 2011, bao gồm poster, thư ngỏ, tờ rơi...

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/quang-cao-tet-2011.html

14 views0 comments
bottom of page