top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế lịch độc quyền Ashley 2012


Khách hàng:

Ashley Vietnam

Yêu cầu:

Lịch 2012

Ý tưởng:

Lịch Ashley 2012

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/lich-ashley-2012.html

11 views0 comments
bottom of page