top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế sản phẩm khuyễn mãi Zelka


Khách hàng:

Baltic SA Inc

Yêu cầu:

Thiết kế sản phẩm khuyến mãi Zelka

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-san-pham-khuyen-mai-zelka.html

#Thiếtkếbaobìnhãnmác #Thiếtkếsảnphẩmkhuyếnmãi #SảnphẩmkhuyễnmãiZelka

15 views0 comments
bottom of page