top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Thiết kế biển tấm lớn "Vui có chừng dừng đúng lúc"


Khách hàng:

Bộ Y tế, phòng chống HIV

Yêu cầu:

Biển tấm lớn: Vui có chừng, dừng đúng lúc

Ý tưởng:

Biển tấm lớn này lấy từ TVC quảng cáo Vui có chừng, dừng đúng lúc

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/bien-tam-lon-vui-co-chung-dung-dung-luc.html

#Thiếtkếinấn #Thiếtkếtấmbiểnlớn #Thiếtkếbiểntấmlớn #Vuicóchừngdùngđúnglúc

9 views0 comments
bottom of page