top of page

Con người

là tài sản quan trọng nhất

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Nguyễn Khánh Tùng

Giám đốc sáng tạo

dat copy.jpg
Nguyễn Tuấn Đạt

Chuyên viên thiết kế

manh.jpg
Nguyễn Tiến Mạnh

Chuyên viên thiết kế

Peter Simon

Chuyên viên tư vấn

Bùi Hồng Hà

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Văn Chung

Chuyên viên marketing

Ma Văn Tuân

Nhân viên thiết kế

Đỗ Thuỳ Dung

Nhân viên thiết kế

Nguyễn Ngọc Linh

Chuyên viên lập trình

bottom of page