top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế mẫu dao cạo râu ZMax


Khách hàng:

Khách hàng khác

Yêu cầu:

Thiết kế mẫu dao cạo râu ZMax

Ý tưởng:

Chúng tôi xây dựng thiết kế này từ khâu đặt tên, thiết kế logo và thiết kế mẫu bao bì


Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-mau-dao-cao-rau-zmax.html

#Thiếtkếbaobìnhãnmác #Thiếtkếmẫudaocạorâu #ThiếtkếdaocạorâuZMax

6 views0 comments
bottom of page